About_US_DranaMarca „DRANA pune un nou început în pro­ducția celor mai mod­erne momeli pen­tru pes­cuitul de răpi­tori – a momelilor mul­ti­secționale. Car­ac­ter­is­tica prin­ci­pală a aces­tora con­stă în fap­tul că momelile respec­tive sunt com­puse din câteva secți­uni, ast­fel încât în tim­pul îno­tu­lui unduirea cor­pu­lui lor repro­duce mișcările nat­u­rale în înot ale peștilor mici care reprez­intă prada răpi­to­rilor mari în bazinele acvatice.

În pro­ce­sul de pro­ducție a momelilor mul­ti­secționale, mis­i­unea „DRANAca și com­panie cu acoperire glob­ală con­stă în a fi mereu un lider în imple­mentarea ino­vați­ilor și a noilor tehnologii din indus­tria pes­cuit­u­lui și în a menține relații de afac­eri exce­lente cu furni­zorii și clienții săi, îndeplinind pe deplin exi­gențele pes­cuit­u­lui de ultimă generație.

În activ­i­tatea sa, “DRANA”se stră­duiește să impreg­neze plus­val­oare pen­tru fiecare pro­dus de pes­cuit creat și să dez­volte mijloacele cele mai fia­bile de pescuit.

Viz­iunea „DRANA” con­stă în sis­temul de val­ori pe care oamenii care fac parte din cadrul com­paniei îl urmează și respectă. În cadrul DRANA activ­i­tatea des­fășu­rată se ghidează după o serie de prin­cipii fun­da­men­tale care stau la baza dez­voltării de suc­ces a companiei::

  • Oamenii reprez­intă nucleul com­paniei. Aceș­tia con­sti­tuie motorul care generează orice acți­une și idee și care depun tot efor­tul pen­tru a trans­forma expe­riența pes­cuit­u­lui pen­tru fiecare pescar din orice colț al lumii în una cât mai plă­cută și de neuitat.

  • Toate pro­dusele com­er­cial­izate de „DRANA” sunt tes­tate în pre­al­a­bil și core­spund celor mai înalte stan­darde de cal­i­tate, fiind dis­tribuite pe piața din țara respec­tivă la un prețul optim.

  • În ceea ce privește pro­tecția medi­u­lui, „DRANA” are drept scop de a pro­duce toate momelile mul­ti­secționale de pes­cuit acordând o grijă extremă pen­tru mediu, respec­tând cele mai înalte stan­darde de cal­i­tate a muncii și con­trolând întregul lanț de aprovizionare, ast­fel garantându-se fia­bil­i­tatea sur­sei de materii prime și materiale

Scopul „DRANA„în cal­i­tate de com­panie inter­națion­ală este de a oferi întot­deauna momeli mul­ti­secționale de pes­cuit de cea mai buna cal­i­tate la pre­turi acce­si­bile, fiind în ace­lași timp aproape de clien­tul final și străduindu-se să sat­is­facă exi­gențele cele mai pre­tențioase în materie de momeli de pes­cuit de înaltă calitate.

Despre Noi